1 – INTRODUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

CASCARILLEIROS é a Responsable do Tratamento dos diferentes datos persoais que se solicitan para unha correcta prestación do noso servizo.

O noso obxectivo é tratar os teus datos con total transparencia, confidencialidade e seguridade. Por iso, queremos explicarche claramente como e por que recompilamos, almacenamos, compartimos e utilizamos os teus datos, así como os dereitos que podes exercer respecto diso.

Ademais, informámosche de que poñemos á túa disposición o correo electrónico paseos@cascarilleiros.com, co que podes comunicarche connosco de forma directa e efectiva no caso de que teñas calquera pregunta ou dúbida achega do tratamento dos teus datos persoais.

2 – RECOPILACIÓN Y TRATAMENTO DOS DATOS

En CASCARILLEIROS tratamos os teus datos coas seguintes finalidades:

  1. Xestionar adecuadamente a relación entre nós e os nosos clientes. Ou sexa, a relación contigo 🙂

  2. Dar resposta ás consultas realizadas no noso portal web. Os usuarios interesados nos nosos servizos deben facilitarnos o seu nome e enderezo de correo electrónico, así como dar consentimento para o tratamento dos seus datos.

  3. Os teus datos son utilizados para as xestións propias da organización dos paseos ou a venda de artigos, sendo a lexitimación deste tratamento o consentimento prestado polas personas interesadas.

  4. Cando nos sigues nas redes sociais de CASCARILLEIROS, a información e os datos personais son utilizados para atender as peticións de información que se formulen dentro das mesmas, sendo a base xurídica deste tratamento o consentimento expreso mostrado pola persona ó facerse “seguidora”.

En todos os casos, os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación contractual ou mentres a persona interesada non solicite a súa supresión ou exercite o seu dereito de oposición. Unha vez finalizado o contrato, conservaranse debidamente bloqueados durante todo o tempo que resulte necesaria a súa conservación para atender as obligacións legais en materia fiscal que nos afecten.

CASCARILLEIROS non cede os seus datos nunca a terceiros, salvo que exista obligación legal ao respecto, sexa necesario para a execución dun contrato ou obteña consentimento dos interesados. Tampouco están previstas transferencias internacionais dos mesmos.

3.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Informamos de que todos os teus datos son tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos personais, máis concretamente conforme á Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

Así mesmo cúmplense os principios descritos na LOPD, polos que os datos son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación coa persona interesada e son adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins do seu tratamento.

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos teus datos personais, implementamos todas as medidas de índole técnica e organizativa precisas para garantir a seguridade dos mesmos, da súa alteración, pérdida e tratamentos non autorizados.

4.- DEREITOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En calquera momento podes exercer os teus dereitos dirixíndote ao enderezo de correo electrónico paseos@cascarilleiros.com, especificando qué dereito queres exercer e respecto a qué datos personais. En particular, a LOPD otórgate os seguintes dereitos:

  • Dereito de acceso e Dereito de rectificación. Tes dereito a ser informado/a e a solicitar acceso ós teus datos personais que procesamos, ou á súa rectificación se son incorrectos ou inexactos.

  • Dereito de supresión. Tes dereito a solicitar que se eliminen os teus datos personais.

  • Derecho á limitación do tratamento. Tes dereito a solicitar que se deteña o procesamento de forma temporal ou permanente de todos o algúns dos teus datos personais.

  • Dereito de oposición. A oposición ao tratamento dos teus datos cando a base xurídica para o tratamento sexa o interese lexítimo de CASCARILLEIROS ou por motivos relacionados coa túa situación particular.

  • Dereito á portabilidade. Tes dereito a solicitar unha copia dos teus datos personais en formato electrónico e o dereito de transmitir ditos datos para usalos en servizo dun terceiro.

Igualmente, informamos da opción de presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos no caso de considerar que teñamos cometido unha infracción respecto ao tratamento dos teus datos personais. Deberás dirixirte a:

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

C/Jorge Juan, 6

28001 Madrid